Regulamin serwisu internetowego 28dni

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki przyznawania dostępu i korzystania z Serwisu internetowego 28dni znajdującego się pod adresem internetowym http://28dni.pl oraz zasady funkcjonowania Serwisu.
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Każda osoba korzystająca z dostępu do Serwisu (dalej: „Użytkownik”) wyraża bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.

§2 Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin - niniejszy dokument;
 2. Serwis - aplikacja internetowa, znajdująca się w pod adresem internetowym http://28dni.pl, która stanowi zestaw elementów wraz z zestawem usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i innych podmiotów, które będą zainteresowane wszystkimi usługami oferowanymi przez Serwis;
 3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest 28dni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Krótkiej 29/31, posługujący się numerami REGON 240741874, NIP 9492060856, KRS 000292626;
 4. Skrzynka wiadomości - elektroniczna skrzynka wiadomości, charakteryzująca się indywidualnym loginem Użytkownika Serwisu, za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości wewnątrz Serwisu;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, o co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. nieubezwłasnowolniona osoba powyżej 13 roku życia), która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;
 6. Ekspert - osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto przez co staje się Użytkownikiem. Status uprawnień Eksperta nadawany jest wyłącznie przez Administratora Serwisu;
 7. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji Konta w Serwisie;
 8. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła), miejsce w Serwisie, za którego pośrednictwem Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie i jego usługami;
 9. Wykres - integralna część systemu pozwalająca wyświetlić w sposób graficzny Użytkownikowi wszelkie wprowadzone dane z codziennych obserwacji;
 10. Karta - integralna część systemu pozwalająca wyświetlić w sposób graficzny Użytkownikowi wszelkie wprowadzone dane z codziennych obserwacji;
 11. Udostępnianie – celowe działanie Użytkownika zmierzające do włączenia dostępu lub jego wyłączenia, do zgromadzonych danych wyświetlanych w postaci Wykresu oraz komentarzy znajdujących się pod Wykresem;
 12. Profil 28dni - zbiór informacji, danych oraz innych elementów przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Serwisie przez mechanizmy informatyczne Administratora za zgodą Użytkownika;
 13. Pomoc – usługi świadczone przez Administratora w formie określonej w dziale pomocy Serwisu, w którym Użytkownik i inne osoby korzystające z Serwisu mogą dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;
 14. Komentarz - forma wypowiedzi, zamieszczenia osobistej notatki do Wykresu Udostępnionego przez innego Użytkownika.

§3 Informacje ogólne

 1. Administrator udostępnia Serwis wszystkim użytkownikom korzystającym z internetu.
 2. Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 3. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres email kontakt@28dni.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.
 4. Serwis oferuje, w zakresie swojej podstawowej funkcjonalności, udostępnianie w sieci internet systemu umożliwiającego gromadzenie danych z codziennych obserwacji organizmu i wyświetlanie ich na Wykresie lub Karcie w formie uporządkowanej dostępnej dla Użytkownika oraz świadczenie dodatkowych usług uzupełniających realizację usług Serwisu.
 5. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.
 6. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie są bezpłatne tylko przez 30 dni; po tym czasie, dalsze korzystanie z usług Serwisu uzależnione jest od wniesienia przez Użytkownika opłaty. Informacje o opłatach są dostępne w cenniku Serwisu oraz po zalogowaniu do Serwisu, w dziale dotyczącym płatności.
 7. Za pośrednictwem Serwisu świadczone mogą być w przyszłości inne odpłatne lub nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem Serwisu.
 8. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.

§4 Usługi oferowane przez Serwis

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może korzystać z kompleksowej oferty, na którą składa się szereg usług, w szczególności z usług zmierzających do gromadzenia danych z codziennych obserwacji organizmu i wyświetlania ich na Wykresie lub Karcie oraz wymiany poglądów pomiędzy innymi Użytkownikami Serwisu.
 2. Serwis skupia wybrane osoby ze statusem Eksperta, do których Użytkownik może zwracać się z zapytaniami o pomoc w zakresie merytorycznym Serwisu. Ekspert nie ma obowiązku odpowiadać na pytania, które wysyła do niego Użytkownik przez system Wiadomości Wewnętrznych.
 3. Ekspertem, może zostać każda osoba, która w zakresie swojej nabytej wiedzy udowodni Administratorowi przydatność tej wiedzy przy kontakcie z Użytkownikami Serwisu. Status eksperta ustanawiany jest wyłącznie przez Administratora Serwisu. Eksperta obowiązuje niniejszy regulamin w takim samym stopniu jak Użytkownika.
 4. Zakres dostępu i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.
 5. Administrator będzie na bieżąco informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług.

§5 Zasady korzystania z serwisu

 1. Użytkownik jest uznany za w pełni zarejestrowanego, jeśli poda wszystkie konieczne dane, wykona aktywację konta oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Tylko zarejestrowany Użytkownik Serwisu może korzystać z usług, jakie świadczy Serwis, w tym w szczególności używać elementów, które udostępnił Administrator.
 3. Każdy Użytkownik może zakładać dowolną liczbę cykli oraz wprowadzać do nich dowolną liczbę danych, które wyświetla Wykres.
 4. Każdy Użytkownik może uruchomić Kartę ciąży oraz wprowadzać do niej dowolną liczbę danych, które wyświetla Karta.
 5. Użytkownik może wystąpić do Administratora z prośbą o czasowe zawieszenie własnego Konta, jednak minimalny czas zawieszenia konta nie może być mniejszy niż 3 miesiące z zastrzeżeniem, że ważność konta użytkownika jest nie mniejsza niż 3 miesiące.
 6. Każdy Użytkownik może dowolnie zmieniać formę Udostępnienia Karty lub Wykresu.
 7. Komentarz do Udostępnionych Kart lub Wykresów może dodać tylko osoba posiadająca Konto w Serwisie.
 8. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 11. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Komentarzy, za których umieszczenie w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 12. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Komentarze, których wykorzystanie przez Administratora jest zgodne z prawem i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich ani praw osobistych.
 13. Użytkownik, który założył Kartę lub Wykres oraz zgromadził w nim dane:
  1. zgadza się na zamieszczanie w nim Komentarzy przez innych Użytkowników Serwisu;
  2. może usuwać Komentarze innych Użytkowników bez podania przyczyny;
  3. zgadza się na modyfikację Komentarzy przez Użytkowników, którzy owe Komentarze zamieścili;
  4. może w każdej chwili i bez podania przyczyny wyłączyć Udostępnianie Wykresu lub Karty, tym samym uniemożliwić innym Użytkownikom wgląd w Komentarze, które wcześniej zostały przez nich zamieszczone;
  5. może w każdej chwili zmienić status dostępności Wykresu lub Karty;
  6. może usunąć wprowadzone Komentarze przez innych Użytkowników bez podania przyczyny.
 14. Użytkownik nie ma obowiązku aktualizować żadnych danych składających się na jego Profil 28dni.

§6 Rejestracja w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może zostać każda osoba, która wykona poprawnie procedurę rejestracji, zaakceptuje niniejszy regulamin oraz politykę prywatności logując się do Serwisu.
 2. Użytkownik dokonując rejestracji nie podaje żadnych identyfikujących go danych osobowych, a jedynie adres email, na który wysyłany jest link aktywujący konto.
 3. Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikowi bezpłatne korzystanie z Serwisu przez okres 30 dni, natomiast kontynuacja korzystania uzależniona jest od dokonania stosownej opłaty. Po upływie 30 dni bezpłatnego korzystania z Serwisu:
  1. Konto zostanie automatycznie zablokowane aż do momentu potwierdzenia płatności w systemie Administratora,
  2. Użytkownik nie będzie mógł wprowadzać żadnych danych do Wykresu lub Karty oraz przesyłać informacji przez system wiadomości wewnętrznych,
  3. Użytkownik będzie mógł po zalogowaniu osobiście wyłączyć swoje konto, a tym samym usunąć wcześniej zgromadzone dane,
  4. Użytkownik będzie mógł logować się do Serwisu, oraz dodawać komentarze do udostępnionych wykresów oraz kart.
 4. Każdy Użytkownik na podstawie jednego adresu email może rejestrować tylko jedno konto w Serwisie. Login i email są unikalne względem korzystania z Serwisu. Użytkownik nie może zmienić Loginu, pod którym się zarejestrował.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zalogowanie się do Serwisu oraz aktywację Konta na podstawie linku wysyłanego na podany adres email konta pocztowego.
 6. Aktywacja konta jest dobrowolna i nie zmierza do konieczności realizacji opłaty.
 7. Po wykonanej aktywacji Konta Użytkownik ma 30 dni, aby dokonać płatności w przeciwnym razie usługa zostanie ograniczona do logowania oraz dodawania komentarzy.
 8. Przez 30 dni okresu bezpłatnego Użytkownik może korzystać z wszelkich opcji dostępnych dla okresu bezpłatnego, które wcześniej wyszczególnił Administrator.
 9. Poprzez realizację procedury rejestracji oraz aktywacji Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do otrzymania statusu Użytkownika Serwisu;
  2. zapoznał się z wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest konieczne, aby bezproblemowo korzystać z usług Serwisu;
  3. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każde skorzystanie przez niego z usług Serwisu;
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora przez system Wiadomości Wewnętrznych oraz na adres email, którym posłużył przy rejestracji w Serwisie.
 10. Osoba niepełnoletnia może dokonać pełnej Rejestracji tylko wtedy, gdy prześle na pocztowy adres Administratora zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu.
 11. Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wcześniej podany adres email wiadomość za pomocą, której może dokonać aktywacji Konta.
 12. Administrator dopuszcza możliwość zmiany dostępnych opcji w 30-dniowej wersji bezpłatnej.

§7 Sposoby płatności

 1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu na czas dłuższy niż bezpłatny okres testowy jest realizacja płatności wyszczególnionej na stronie głównej Serwisu oraz po zalogowaniu w dziale płatności.
 2. Serwis akceptuje następujące metody płatności:
  1. Zapłata przelewem bankowym – przelew może być wykonany z dowolnej placówki Poczty Polskiej, banku lub z własnego konta internetowego;
  2. Zapłata On-Line z Twojego konta bankowego - realizacja płatności z konta bankowego w czasie rzeczywistym przy współudziale serwisu płatniczego DotPay.pl. Natychmiastowe potwierdzenie z DotPay.pl i natychmiastowa aktywacja usługi. Płatności oferują przelewy z następujących banków internetowych: mTransfer, MultiTransfer, Intelipay, Przelew24, Płać z Nordea, Płacę z PKO Inteligo, Przelew z BPH, Przelew z ING – po wyborze Użytkownik zostanie przekierowany do strony DotPay.pl, a dalej do swojego banku. Wystarczy, że Użytkownik poda hasło jednorazowe i zatwierdzi operację. Całość operacji jest dokonywana po stronie banku.
  3. Zapłata kartą kredytową/debetową - transakcja przy pomocy karty kredytowej przebiega przy współudziale serwisu płatniczego DotPay.pl. Autoryzacja następujących kart płatniczych: Visa, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD oraz PBK Styl.
 3. W przypadku realizacji płatności przez Użytkownika, który wykorzystał 30 dni bezpłatnego okresu testowego, aktywacja usługi następuje po otrzymaniu potwierdzenia w systemie płatności Administratora.
 4. Dane dotyczące realizacji płatności i czasu trwania usługi znajdują się po zalogowaniu do Serwisu w dziale płatności konta Użytkownika.
 5. Płatność za korzystanie z Serwisu jest niepodzielna i nieprzerwana. Użytkownik może po 14 dniach od realizacji płatności zrezygnować z usług Serwisu oraz żądać zwrotu opłaty. W takim przypadku płatność jest przekazywana na konto użytkownika pomniejszona o koszty obsługi transakcji bankowej.
 6. Po potwierdzeniu przez serwis dotpay.pl realizacji opłaty według wybranego czasu korzystania Użytkownik automatycznie uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu. Informacja o ważności trwania usługi dostępna jest dla każdego Użytkownika z osobna po zalogowaniu.
 7. W przypadku realizacji opłaty w kwocie większej niż wyszczególniona, różnica jest zachowywana na następny okres rozliczeniowy lub na życzenie Użytkownika przekazywana na jego konto pomniejszona o koszty transakcji bankowej.
 8. W przypadku realizacji opłaty w kwocie mniejszej niż wyszczególniona, Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należnej różnicy, o czym zostanie poinformowany przez Administratora Serwisu.
 9. Okres świadczenia usługi liczony jest z dokładnością do daty i godziny rejestracji konta.

§8 Rezygnacja z usług, zablokowanie konta oraz usunięcie Konta

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie samodzielnie usunąć konto oraz wszelkie wprowadzone przez niego dane wybierając opcję "skasuj konto". Po wykonaniu tej czynności wszelkie wprowadzone dane zostają usunięte, a konto użytkownika zostaje skasowane.
 2. Konto może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje brak możliwości korzystania z usług Serwisu, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik złamał postanowienia regulaminu lub istnieje podejrzenie, że swoimi czynnościami zdaje się łamać (do czasu wyjaśnienia) postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik podejmuje inne działania, które są uznane za szkodliwe dla Administratora, w szczególności gdy:
   1. Login (nazwa Użytkownika) jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
   2. Użytkownik używa wulgaryzmów w obrębie Serwisu, w korespondencji kierowanej do Użytkowników lub do Administratora;
   3. Serwis jest wykorzystywany do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
   4. Użytkownik bez wiedzy Administratora użyje dostępnych mechanizmów z przeznaczeniem na niepożądane akcje reklamowe w obrębie Serwisu;
   5. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, albo z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 3. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika, zostaną także usunięte z Serwisu na stałe i bezpowrotnie wszystkie dane, jakie Użytkownik dotychczas zgromadził.
 4. Administrator może odblokować Konto według własnego uznania, po skonsultowaniu z Użytkownikiem przyczyn blokady oraz pod warunkiem, że Użytkownik zapewni Administratora o przestrzeganiu niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, usunięte lub które samodzielnie usunął nie może się ponownie zarejestrować pod tym samym Logiem bez uprzedniej zgody Administratora.
 6. W przypadku usunięcia konta użytkownik może domagać się zwrotu należności za niewykorzystany czas korzystania z usługi. Kwota zwrotu wyliczana jest na podstawie wzoru (wysokość opłaconego abonamentu użytkownika - ((wysokość opłaconego abonamentu użytkownika / ilość dni trwania usługi) * ilość dni usługi wykorzystanej)), poczym po pomniejszeniu o koszty transakcji bankowej kwota jest zwracana na wskazane przez użytkownika konto bankowe.

§9 Zapewnienia, zastrzeżenia i odpowiedzialność

 1. Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować poufność danych, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu usuwania nieprawidłowości technicznych w funkcjonowaniu usług Serwisu. Administrator może dokonywać także zmian technicznych Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania do Serwisu nowych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, które mogą się okazać odpowiednie ze względu na techniczne uwarunkowania Serwisu.
 4. Administrator może usuwać Komentarze, jeżeli uzna, że ich obecność w Serwisie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie Komentarza nie wymaga uzasadnienia.
 5. Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość przekazywania do Serwisu Komentarzy, jeżeli uzna, że choćby niektóre Komentarze przekazywane przez tego Użytkownika są tego rodzaju, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Zastosowanie blokady nie wymaga uzasadnienia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich elementów Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Ekspertów oraz do zespołu obsługi Serwisu, zawierających najczęściej powtarzające się pytania (FAQ), które mogą być warte opublikowania.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu dodania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 9. Administrator nie świadczy żadnych usług medycznych, a tylko udostępnia narzędzia informatyczne dla Użytkowników.
 10. Administrator dostarcza tylko narzędzie służące do gromadzenia danych z obserwacji organizmu. W żadnym przypadku nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa za nieumiejętne korzystanie z wszelkich dostępnych usług Serwisu przez Użytkowników.
 11. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, że wszelkie informacje zawarte w Serwisie lub otrzymane za jego pośrednictwem.
 12. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za rzetelność i autentyczność treści przekazywanych, publikowanych i udostępnianych na łamach Serwisu oraz na zewnątrz przez Użytkowników.
 13. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za rzetelność i autentyczność treści przekazywanych, publikowanych i udostępnianych na łamach Serwisu oraz na zewnątrz przez Ekspertów.
 14. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
  1. skutki wynikające z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie;
  2. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwis za pomocą odnośników (linków);
  3. szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu;
  4. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, które nastąpiły wskutek nieprzewidzianych przez Administratora zdarzeń, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
  5. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora;
  7. błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach;
  8. treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§11 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Częstochowa, dnia 02.03.2009 r.